Algemene voorwaarden

Mei 2018

 

 

Studio Monnik B.V. (hierna: “Studio Monnik”), gevestigd aan Tolhuisweg 1, 1031CL Amsterdam , Nederland, is een studio voor toekomstscenario's.  

 

Contactgegevens:

Studio Monnik
Tolhuisweg 1
1031CL Amsterdam
info@monnik.org

www.monnik.org


1. Inleiding

1.1  Het gebruik van deze website wordt mogelijk gemaakt door Studio Monnik en is onderhevig aan de hieronder genoemde  Algemene Voorwaarden. 

1.2  Met het gebruik van deze website accepteer je automatisch deze Algemene Voorwaarden op de datum van je eerste gebruik van de website.

1.3  Studio Monnik behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door deze wijzigingen online te publiceren. Het continueren van het gebruiken van deze website nadat wijzigingen zijn gepubliceerd betekenen een aanvaarding van deze overeenkomst, zoals gewijzigd. Indien je niet akkoord wenst te gaan met de nieuwe Algemene Voorwaarden, dan dien je het gebruik van de website te staken en gestaakt te houden.

 

2.    Gebruik en maatregelen

2.1  Je gaat ermee akkoord de website alleen te gebruiken voor rechtmatige doeleinden, en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van, of het gebruik en genot van de websites beperkt voor, een andere persoon of partij.

2.2  Indien Studio Monnik meent dat je je schuldig maakt aan ongeoorloofde handelingen, kan Studio Monnik passende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het blokkeren van de aangemaakte profielen of IP adressen. Als ongeoorloofde  handelingen worden onder meer beschouwd: 

2.2.1  het doen van beledigende, discriminerende of bedreigende mededelingen in reviews, op fora, de social media kanalen van Studio Monnik of anderszins op de website;

2.2.2  het op enigerlei wijze gedragen waardoor een verstoring of storing van het goed functioneren van de  websites wordt veroorzaakt;

2.2.3  het gebruiken van toegang tot Studio Monnik’s administratie of daaruit verzamelde informatie, te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde email (spam); en/of

2.2.4  het anderszins in strijd handelen met de genoemde bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

 

3. Registratie en Privacy

3.1  Voor het ontvangen van een nieuwsbrief dien je je te registreren. Registratie geschiedt door middel van een geldig e-mailadres. 

3.2  Zodra je je registreert voor een dienst van Studio Monnik, worden je gegevens beschikbaar gesteld aan Studio Monnik, zoals beschreven in de Privacy Verklaring. Als je je gegevens opgeeft, behoud je het recht op een later moment van gedachten te veranderen en je gegevens aan te passen of te laten verwijderen.

3.3  Elke vorm van communicatie of materiaal dat je verzendt naar, of plaatst op, een openbaar gedeelte van deze website of de social media kanalen van Studio Monnik inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal worden behandeld als niet-vertrouwelijke en/of ongepatenteerde informatie.

3.4  Studio Monnik behoudt te allen tijden het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker of IP- adres te diskwalificeren, indien volgens Studio Monnik sprake is van een inbreuk op één of meerdere punten van deze Algemene Voorwaarden of de gebruiksregels die op de site te vinden zijn. Alle beslissingen van Studio Monnik zijn definitief en bindend.

3.7  Studio Monnik respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de gegevens die je aan Studio Monnik verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Studio Monnik  gebruikt je gegevens daar waar van toepassing: social media kanaal, nieuwsbrief en reviews. Voor het overige zal Studio Monnik de gegevens alleen gebruiken met jouw toestemming, dan wel indien zij daartoe door een bevoegde autoriteit wordt verzocht of door een rechter wordt gedwongen. Studio Monnik zal je gegevens niet aan derden verkopen, zie ook de Studio Monnik Privacy verklaring. Je stemt in met deze Privacy Verklaring wanneer je je aanmeldt voor een Studio Monnik account, via de Studio Monnik website, via correspondentie met Studio Monnik of een van de partner websites van Studio Monnik.

 

4. Intellectueel eigendom

4.1  De websites, webdocumenten, illustraties, afbeeldingen, logo's, geluidsfragmenten en programma's, inclusief software, zijn eigendom van Studio Monnik en zijn auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde distributie, door openbaring van vertrouwelijke informatie, het verveelvoudigen of kopiëren en gebruik ervan, volledig of gedeeltelijk, van deze websites etc. is verboden.

4.2  Er gelden ten minste de volgende beperkingen:

4.2.1  Commercieel gebruik of publicatie van alle of weergegeven items is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Studio Monnik. Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie door Studio Monnik om de weergegeven items te gebruiken.

4.2.2  Documenten kunnen worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik op voorwaarde dat het auteursrecht en de bron verwijzingen ook worden gekopieerd, geen wijzigingen worden gemaakt en het document volledig wordt gekopieerd. Alle rechten op deze documenten zijn voorbehouden aan, en toestemming om te kopiëren moet worden aangevraagd bij, de eigenaar van de rechten.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1  De website en de informatie, namen, beelden, foto's en logo's ten aanzien van of met betrekking tot producten of licenties van Studio Monnik, worden geleverd "as is" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enige vorm van garantie expliciet of impliciet. In geen geval zal Studio Monnik aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief,  zonder beperking, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit het  gebruik of in verband met zulk gebruik of verlies van gebruik van de website. 

5.2  Hoewel Studio Monnik haar website met grote zorg beheert, kunnen wij niet garanderen dat alle diensten, functies, informatie, en overig materiaal, die wij verstrekken op de website correct, volledig en actueel zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de websites of de server die hen beschikbaar maakt vrij zijn van virussen en/of bugs. De voor jou op de websites zichtbare informatie kan bovendien om technische redenen (caching of anderszins) verouderd zijn. Studio Monnik aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Studio Monnik is voorts niet aansprakelijk voor:

5.2.1  problemen aangaande internetverbinding,

5.2.2  mislukte, onvolledige, verdraaide of vertraagde computertransmissies;

5.2.3  mogelijke druk- of typefouten, online dan wel offline, in materiaal met betrekking tot de websites;

5.2.4  mogelijke schade opgelopen in verbinding met of als resultaat van de informatie  en/of diensten van de website.

5.3  Studio Monnik is niet verplicht de aangeboden websites in de toekomst te blijven aanbieden en wij hebben het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken een website  tijdelijk uit te schakelen of te verwijderen als een computervirus, bug, hacker attack of een andere oorzaak de administratie of veiligheid van de website ontregelt.  Daarnaast staat Studio Monnik vrij in het gekozen aanbod van informatie en diensten op de website.

5.4  Studio Monnik neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites (van bijvoorbeeld retailers) die op  een of andere manier verbonden zijn aan de Studio Monnik websites.

5.5  Studio Monnik is niet aansprakelijk voor schades en kosten die voort  kunnen vloeien uit de niet- nakoming van deze Algemene Voorwaarden door jezelf of via een computer die gebruikt wordt om toegang te verkrijgen tot de website.

  

6. Diversen

6.1  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten en zal de nietige of vernietigbare bepaling –  zo nodig – worden aangepast of vervangen in de lijn van deze Algemene Voorwaarden.

6.2  Als er een tegenstrijdigheid is tussen de Algemene Voorwaarden en regels en/of specifieke gebruiksvoorwaarden op de website met betrekking tot specifieke informatie dan prevaleert de laatste.

6.3  Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting aanhangig worden  gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter.