Dit zijn de Voorboden. Het zijn simulaties van de twee toekomst scenario’s—’kunstmatige schaarste’ en ‘overvloed’—die worden gepresenteerd in de Werkplaats voor de Nieuwe Wereld. In de vorm van een persoonlijke video-boodschap vertellen Lies, Leny, Bas, Lisa en Koen over hun leven in een mogelijke toekomst.

These are the Heralds. They are simulations of two future scenarios—’artificial scarcity’ and ‘abundance’—that are presented in the Workshop for the New World. In the form of a personal video-message, Lies, Leny, Bas, Lisa and Koen tell about their life in a possible future.
2071 2032 2076 2055 2055 2076

Lies

Kunstmatige Schaarste

Artificial Scarcity
Lisa

Kunstmatige Schaarste

Artificial Scarcity
Leny
_
Overvloed

Abundance
Bas
_
Overvloed

Abundance
Koen
_
Overvloed

Abundance
Leny
_
Overvloed

Abundance

Twee Toekomst Scenario’sScenario A


Het economische probleem:

KUNSTMATIGE SCHAARSTE


Kunstmatige Schaarste is de voortzetting van het hedendaagse laissez faire economisch beleid, dat is gebaseerd op het economische concept van schaarste, met een focus op productiviteitsgroei en de sociale status die is gebaseerd op ‘ik heb’. In het scenario Kunstmatige schaarste wordt de goederenvoorraad kunstmatig schaars gehouden, terwijl de technologie en de productiecapaciteit in staat is om deze goederen in overvloed aan te leveren. Eigenlijk is dit nu, anno 2015, al gaande: er is genoeg productiecapaciteit om iedereen in de wereld van onderdak, warmte, stromend water, genoeg kleding en 3000 calorieën per dag te voorzien. Dat mensen geen beschutting hebben en honger leiden is een distributieprobleem, geen productiviteitsprobleem. De distributie van welvaart wordt nu voornamelijk gedistribueerd via de arbeidsmarkt. Als de arbeidsmarkt wegvalt, ten gevolge van automatisering, zullen de inkomensverschillen verder toenemen. De fragmentatie van de sociale omgeving zal groeien. De maatschappij zal zich opsplitsen in een grote, arme onderklasse en een kleine, rijke bovenklasse. De overexploitatie van onze natuurlijke omgeving zal leiden tot ecologische ineenstorting.


Scenario B


Het economische probleem:

OVERVLOED


Door de invoering van een basisinkomen en de verschuiving van sociale status van het ‘ik heb’ van de Homo Economicus naar het ‘ik ben’ van de Homo Romanticus verschuift het economische fundament van de samenleving van schaarste naar overvloed. Dit wordt versterkt, doordat het huidige model van persoonlijk eigendom wordt geaumenteerd met gemeenschappelijk eigendom. De huidige wereldeconomie produceert meer dan genoeg om iedereen op de wereld in zijn of haar onderhoud te kunnen voorzien. In een samenleving die gebaseerd is op overvloed, wordt dit erkend en wordt hiernaar gehandeld. Door de gelijktrekking van de manuele en mentale vaardigheden en de ontwikkeling van kleinschalige organisatieverbanden, zal de fragmentatie van de sociale omgeving worden geheeld. Consuminderen, demografische krimp en de circulaire economie zal onze relatie met onze natuurlijke omgeving in evenwicht brengen.


Scenario A


De oplossingsrichting:

Bescherming


In het scenario van Kunstmatige Schaarste zal slechts een klein deel van de bevolking economisch relevant zijn voor het industrieel complex. De noodzaak tot ‘productiviteitsgroei’ valt weg. De focus van de economie verschuift naar comfort, entertainment en bescherming tegen een wanhopige onderklasse en klimatologische ineenstorting. De bovenklasse zal zich terugtrekken binnen uitgestrekte gated communities, waarbinnen ook de natuurlijke hulpbronnen liggen. Intelligente, militaire drones zullen de afscheidingen beschermen. De onderklasse zal in ‘economische reservaten’ gaan leven.


Scenario B


De oplossingsrichting:

Distributie


De belangrijkste uitdaging van de economische infrastructuur, in een samenleving die is gebaseerd op overvloed, is niet productiegroei maar distributie. Een groot deel van de distributie zal nog steeds via inkomen uit werk verlopen. Een ander deel van de distributie verloopt indirect, via een basisinkomen, of direct, via peer-to-peer netwerken.


Scenario A


Sociaal-economisch status gebaseerd op:

‘Ik Heb Toegang’


In een land waar de middenklasse is weggevallen en de onderklasse en de bovenklasse ruimtelijk worden gescheiden, zal sociale status zich verdiepen van ‘ik heb’ naar ‘ik heb toegang’. De bovenklasse zal zich opsplitsen in een groep die economisch vrijgesteld is en een groep bevoorrechte wetenschappers, kunstenaars en ambachtsmensen, die op maat gemaakte luxe producten zullen produceren, van robots tot handgemaakte meubels.


Scenario B


Sociaal-economisch status gebaseerd op:

‘Ik Ben’


Sociale status verschuift van ‘ik heb’ naar ‘ik ben’. Wat je bezit wordt ondergeschikt aan wat je bijdraagt en welke verhalen jou maken en motiveren. Het gaat er niet om wat je uit je omgeving haalt, maar wat je er in stopt. De Homo Economicus maakt plaats voor de Homo Romanticus. De Homo Economicus zal geen motivatie halen uit economische groei, maar uit persoonlijke groei.


Two Future ScenariosScenario A


The economic problem:

ARTIFICIAL SCARCITY


Artificial scarcity continues the current laissez-faire economic policy of scarcity, which focuses on productivity and an ‘I have’ social status. In the artificial-scarcity scenario, goods in stock are kept artificially scarce, while the technology and production capacity is able to deliver the goods in abundance. This is already happening in 2015: there is enough capacity to provide everyone in the world with shelter, heat, running water, enough clothing, and 3,000 calories per day. People having no shelter and being hungry is a distribution problem, not a productivity problem. Wealth is now mainly distributed via the labour market. If the labour market is lost as a result of automation, the income gap will increase further. The fragmentation of the social environment will grow. Society will split into a large, poor lower class and small, rich upper class. The over-exploitation of our natural environment will lead to ecological collapse.


Scenario B


The economic problem:

ABUNDANCE


With the basic income’s introduction and the shift of social status from the ‘I have’ of the Homo Economicus to the ‘I am’ of the Homo Romanticus, society’s economic foundation shifts from scarcity to abundance. This is emphasised by augmenting the current model of personal property with common ownership. The world economy currently produces more than enough for everyone to meet their own needs. In a society based on abundance this is recognised and taken care of. Through the equalisation of manual and cognitive skills and the development of small-scale organisational structures, the fragmentation of the social environment will be healed. Deconsuming, demographic decline, and the circular economy will bring our relationship to our natural environment in balance.


Scenario A


The solution space:

Protection


In the ‘artificial scarcity’ scenario, only a small part of the population is economically significant to the industrial complex. The need for ‘productivity’ wanes. The focus of the economy shifts to comfort and entertainment and protection against a desperate lower class and climate collapse. The upper class will withdraw into sprawling gated communities, which are also natural resources. Intelligent military drones will protect the dividing line. The lower class will live in ‘economic reserves’.


Scenario B


The solution space:

Distribution


The main challenge for the economic infrastructure in a society based on abundance is not production growth but distribution. A large part of this distribution will be work income. Another part of the distribution goes indirectly via a basic income, or directly through peer-to-peer networks.


Scenario A


Socio-economic status is based on:

‘I Have Access’


In a country where the middle class has disappeared and the lower class and the upper class are spatially separated, social status will deepen from ‘I have’ to ‘I have access’. The upper class will divide into a group that is financially exempt and an economically privileged group of scientists, artists and crafts people who will produce custom-made luxury products, from robots to handmade furniture.


Scenario B


Socio-economic status is based on:

‘I Am’


Social status shifts from ‘I have’ to ‘I am’. What you own is subordinated to what you contribute and the stories that create and motivate you. It’s not about what you get from your environment, but what you put into it. The Homo Economicus yields to the Homo Romanticus. The Homo Economicus is no longer motivated by economic growth, but by personal growth.

WNW_logo+text-balk

COLOFON
Denis Guzzo: Video production, co-direction & concept development
Monnik: Future scenario’s, script, concept & co-direction
Actors: Balthasar Crucq (Koen), Lies Heemskerk (Lies), Leny Breederveld (Leny), Ray van Zuilen (Bas), Lisa Groothof (Lisa)